Regulamin Szkoleń Online

§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dostępu i korzystania z kursów online dostępnych na stronie www.instytutpoliwagalny.thinkific.com opracowanych i udostępnianych przez Instytut Poliwagalny Ewelina Ziółek, ul. Pastewna 1c, 46-100 Namysłów, NIP: 7521340305

 2. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod adresem: info@instytutpoliwagalny.pl

 3. Regulaminowi podlega każdy, kto korzysta z kursu online będąc użytkownikiem zarejestrowanym korzystającym z dostępu płatnego.

 4. Niniejszy Regulamin został utworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) i jest udostępniany Konsumentom, Przedsiębiorcom oraz Użytkownikom na stronie www.instytutpoliwagalny.thinkific.com,  oraz instytutpoliwagalny.pl w formie, która umożliwia zapoznanie się z jego treścią, jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 5. Niniejszy Regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 6. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem Usług i prawa korzystania z nich wyłącznie na własny użytek.

 7. Korzystając ze strony www.instytutpoliwagalny.thinkific.com użytkownik akceptuje zasady regulaminu. 

 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy. 


§ 2. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie pojęć: 

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, 

 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93), 

 3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego), przedsiębiorca na prawach konsumenta 

 4. Sklep – portal internetowy działający pod adresem www.instytutpoliwagalny.thinkific.com 

 5. Sprzedawca –  Instytut Poliwagalny Ewelina Ziółek, ul. Pastewna 1c, 46-100 Namysłów, NIP: 7521340305


§ 3. Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronie www.instytutpoliwagalny.thinkific.com są cenami brutto podanymi w złotych polskich.

 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane do wystawienia rachunku/faktury oraz adres e-mail.

 4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 5. Klient w procesie składania zamówienia otrzyma rachunek lub na prośbę Klienta fakturę (sprzedający jest zwolniony z podatku VAT, więc faktura będzie wystawiona bez VAT), która może zostać przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 6. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 7. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź e-mail ze sklepu potwierdzającą złożenie zamówienia. W odpowiedzi podany zostanie adres strony internetowej, na której Klient dokona rejestracji w serwisie www.instytutpoliwagalny.thinkific.com   w celu uczestnictwa w kursie online.

 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem realizacji płatności online.


§ 4. Odstąpienie od umowy

 1. Zakupione kursy online nie podlegają zwrotom. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 2. W wyjątkowych sytuacjach, na drodze wyjątku Sprzedający może dokonać anulacji zamówienia na prośbę Konsumenta. W tym celu Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wysyłając pismo pocztą elektroniczną na adres info@instytutpoliwagalny.pl


§ 5. Licencja

 1. Sprzedawca udziela klientowi niewyłącznej licencji do materiałów szkoleniowych w ramach opłaconego kursu online, która uprawnia klienta do korzystania z materiałów szkoleniowych w ramach jego działalności osobistej i zawodowej, bez ograniczeń terytorialnych.

 2. Licencja jest ograniczona do jednego (1) użytkownika – tylko jedna osoba może korzystać z materiałów szkoleniowych w ramach zakupu. Klient, chcąc umożliwić większej liczbie użytkowników korzystanie z materiałów szkoleniowych musi nabyć dodatkowe prawo (dla każdego użytkownika) do korzystania z materiałów szkoleniowych (dokonać kolejnego zakupu).

 3. W ramach udzielonej klientowi licencji klient nie jest uprawniony do wykorzystywania materiałów szkoleniowych dla celów sprzecznych z prawem, odsprzedaży i sprzedaży, wynajmu, udzielania dalszych licencji do materiałów szkoleniowych.

 4. Materiałów przeznaczonych do odsłuchu  nie można wykorzystywać do innych celów i w inny sposób niż ich odsłuch, w szczególności nie można ich fotografować, nagrywać urządzeniami zewnętrznymi takimi jak dyktafon, pobierać ani zapisywać.

 5. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów może skutkować odpowiedzialnością cywilną, lub karną. 


§ 6. Czas dostępu

 1. Kursy posiadają limitowany czas dostępu (9 miesięcy lub 279 dni). W wyjątkowych sytuacjach dostęp może zostać bezpłatnie przedłużony.

 2. Przez okres miesiąca poprzedzającego ewentualne zakończenia działalności portalu www.instytutpoliwagalny.thinkific.com, do Klienta, na adres e-mail podany podczas rejestracji, zostanie wysłany link, z którego będzie można pobrać materiały szkoleniowe, które podczas zakupu szkolenia przeznaczone były do pobrania przez Klienta

 3. Jeżeli do zakupionego kursu oferowany był certyfikat potwierdzający jego ukończenie, to certyfikat można uzyskać do 3 miesięcy od daty zakupu.


§ 7. Odpowiedzialność

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki wykorzystania treści i informacji znajdujących się w oferowanych przez Sprzedającego kursach online. 

 2. Kursy online nie są i nie mogą w żaden sposób stanowić formy samopomocy psychologicznej lub terapeutycznej. W takich sytuacjach Kupujący powinien zwrócić się o pomoc do profesjonalisty zajmującym się zdrowiem psychicznym (psycholog, psychoterapeuta)

 3. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za skutki niepoprawnego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności podczas kursu online przez profesjonalistę pracującego z drugim człowiekiem w ramach pomocy i terapii psychologicznej.


§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)


09.02.2022